POLITYKA PRYWATNO艢CI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatno艣ci stworzony dla serwisu moto-test.pl (dalej zwany Serwisem), administrowanego przez sp贸艂k臋 BlueWine Media Sp. z o.o. z siedzib膮 w Piekarach 艢l膮skich, przy ul. Bytomskiej 184, 41-940 Piekary 艢l膮skie, zarejestrowan膮 w Rejestrze Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonym przez S膮d Rejonowy w Gliwicach, Wydzia艂 X Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, KRS 0000731930 , REGON 380260778, NIP 4980268646 (dalej: Administrator). Jego celem jest okre艣lenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodz膮cych od u偶ytkownik贸w Serwisu, w tym klient贸w Administratora, a tak偶e zawiera informacje dotycz膮ce uprawnie艅 os贸b fizycznych w odniesieniu do udost臋pnionych przez nie danych osobowych. Administrator dochowuje szczeg贸lnej staranno艣ci w zakresie ochrony danych osobowych u偶ytkownik贸w Serwisu, w szczeg贸lno艣ci stosuje zasady okre艣lone w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa.

Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwis贸w internetowych oraz firm, kt贸rych dane linki/dane kontaktowe podane s膮 w Serwisie. Zasady polityki prywatno艣ci, kt贸re s膮 okre艣lone poni偶ej dotycz膮 tylko strony moto-test.pl, nie dotycz膮 witryn, do kt贸rych mo偶na przechodzi膰 ze strony moto-test.pl. Po opuszczeniu strony moto-test.pl prosimy o zapoznanie si臋 z informacjami dotycz膮cymi odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystaj膮c ze strony moto-test.pl akceptujecie Pa艅stwo zasady polityki prywatno艣ci, kt贸re prezentujemy poni偶ej. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatno艣ci w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatno艣ci b臋d膮 publikowane na stronie internetowej Serwisu. Prosimy o dok艂adne zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 niniejszej polityki.

搂1 Zakres podmiotowy

Niniejsza Polityka Prywatno艣ci ma zastosowanie do danych osobowych:

鈥 zarejestrowanych U偶ytkownik贸w Serwisu, kt贸rzy podali swoje dane osobowe w celu skorzystania z oferty firm, na rzecz kt贸rych BlueWine Media Sp. z o.o. 艣wiadczy us艂ug臋 po艣rednictwa,

鈥 innych os贸b fizycznych, kt贸re korzystaj膮 z Serwisu i w ramach tego udost臋pniaj膮 Administratorowi swoje dane osobowe, a w szczeg贸lno艣ci: os贸b fizycznych, kt贸re dokonuj膮 jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu oraz os贸b zainteresowanych kontaktem z Administratorem.

搂2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych U偶ytkownik贸w serwisu moto-test.pl oraz os贸b korzystaj膮cych z Serwisu jest BlueWine Media Sp. z o.o. z siedzib膮 w Piekarach 艢l膮skich, przy ul. Bytomskiej 184, 41-940 Piekary 艢l膮skie, zarejestrowan膮 w Rejestrze Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonym przez S膮d Rejonowy w Gliwicach, Wydzia艂 X Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, KRS 0000731930 , REGON 380260778, NIP 4980268646, adres e-mail: contact@bluewine.media.

搂3 Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Bernarda Jirnov, z kt贸rym mo偶na si臋 kontaktowa膰 pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. Topolowa 48/2, 31-506 Krak贸w, lub drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: bernard.jirnov@bluewine.media

搂4 Zakres i spos贸b pozyskiwania danych

 1. Administrator informuje, i偶 wype艂nienie wniosku / formularza dost臋pnego na stronie moto-test.pl pozostaje r贸wnoznaczne z udost臋pnieniem i przetwarzaniem nast臋puj膮cych danych, w tym danych osobowych:

鈥 indywidualnego ID nadawanego podczas rejestracji

鈥 daty rejestracji

鈥 IP rejestracji

鈥 imienia

鈥 adresu – email

 1. Podanie powy偶szych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pe艂ni us艂ug oferowanych przez Serwis.
 2. W ramach korzystania z Serwisu moto-test.pl dane osobowe s膮 pozyskiwane mi臋dzy innymi poprzez:

鈥 formularze wype艂niane online dost臋pne na stronie internetowej moto-test.pl, s艂u偶膮ce do rejestracji, cel贸w kontaktowych, zg艂oszenia pyta艅, z艂o偶enia aplikacji oraz wyra偶enia uwag;

鈥 kontakt poza stron膮 internetow膮 鈥 na stronie internetowej moto-test.pl znajduj膮 si臋 adresy email, pod kt贸rymi jest mo偶liwy kontakt z Administratorem;

鈥 dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotycz膮ce ilo艣ci odwiedzin na stronie moto-test.pl 鈥 prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, kt贸re s膮 automatycznie rejestrowane przez serwer, takich jak adres IP u偶ytkownika, URL odwiedzane przed wizyt膮 na stronie, URL odwiedzane po wizycie na stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone s膮 r贸wnie偶 statystyki na temat ilo艣ci wej艣膰 na stron臋 oraz ods艂on strony. Administrator zastrzega, i偶 nie jest w stanie bezpo艣rednio okre艣li膰 to偶samo艣ci u偶ytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotycz膮cych korzystania ze strony.

鈥 korzystanie z zasob贸w stron internetowych zarz膮dzanych przez Administratora 鈥 gromadzone s膮 w ten spos贸b informacje o u偶ytkownikach za po艣rednictwem plik贸w takich jak 鈥瀋ookies鈥.

搂5 Cele i podstawa przetwarzania

 1. Administrator przetwarza dane osobowe U偶ytkownik贸w na podstawie przepis贸w prawa lub zgody wyra偶onej przez U偶ytkownika w celu realizacji us艂ug 艣wiadczonych przez Serwis, wype艂nienia zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z um贸w zawartych pomi臋dzy Serwisem a U偶ytkownikiem oraz 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a nadto w pozosta艂ych celach szczeg贸艂owo okre艣lonych w Regulaminie ( http:// moto-test.pl/regulamin/ ) i nn. Polityce. Dane s膮 przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i f Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) to jest:
 2. a) wyra藕n膮 zgod臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub/i
 3. b) w celu wykonania zawartych um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, lub/i
 4. c) w prawnie uzasadnionych celach Administratora (w tym m.in.: w zakresie dostarczania us艂ugi zam贸wionej przez U偶ytkownika, czynno艣ci analitycznych i profiluj膮cych, w tym czynno艣ci dot. analizy korzystania z produkt贸w, marketingu bezpo艣redniego produkt贸w w艂asnych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszcze艅).
 5. Administrator informuje, i偶 wykorzystuje przekazane mu dane osobowe wy艂膮cznie we wskazanych w nn. Polityce celach. W szczeg贸lno艣ci:
 6. a) w przypadku wyra偶enia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe b臋d膮 wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i us艂ugach Administratora lub jego Partner贸w. Podanie danych jak i wyra偶enie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemo偶liwi膮 otrzymywanie komunikacji marketingowej.
 7. b) w przypadku za艂o偶enia w Serwisie konta u偶ytkownika, dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu obs艂ugi tego konta. Podanie tych danych jest niezb臋dne do za艂o偶enia i prowadzenia konta u偶ytkownika.
 8. c) w przypadku zawarcia umowy na 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji tej umowy oraz w celach rachunkowych, realizacji reklamacji czy gwarancji, ale r贸wnie偶 w usprawiedliwionych celach Administratora, w tym marketingu bezpo艣redniego jego produkt贸w i us艂ug. Podanie tych danych jest niezb臋dne do zawarcia i realizacji umowy.
 9. Dane osobowe s膮 wykorzystywane r贸wnie偶 do cel贸w realizacji us艂ug zam贸wionych przez klient贸w i u偶ytkownik贸w Serwisu, dla optymalizacji tych us艂ug oraz w celach technicznych, zwi膮zanych z administracj膮 serwerami. Ponadto niekt贸re dane, w szczeg贸lno艣ci adresy IP, s膮 wykorzystywane do zbierania og贸lnych, statystycznych informacji demograficznych. Takie dane, w tym dane osobowe, mog膮 by膰 profilowane przez Administratora poprzez ich zestawianie z danymi o przegl膮danych produktach lub us艂ugach Administratora i jego Partner贸w dla dokonywania zautomatyzowanej oceny preferencji produkt贸w i us艂ug i przygotowywania dedykowanych informacji.

4.U偶ytkownik mo偶e dobrowolnie wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Administrator wyra藕nie informuje o celu zbierania danych osobowych, a tak偶e o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych mo偶e skutkowa膰 brakiem uzyskania dost臋pu do oferowanych przez Administratora i Partner贸w Serwisu Us艂ug oraz Ofert.

 1. Wyra偶enie zgody, o kt贸rej mowa w punkcie powy偶szym oznacza w szczeg贸lno艣ci zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych od Partner贸w handlowych na adres poczty elektronicznej U偶ytkownika podany w formularzu rejestracyjnym oraz na przekazywanie danych osobowych U偶ytkownika Partnerom handlowym.
 2. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie si臋 z subskrypcji za po艣rednictwem odno艣nika zamieszczonego w ka偶dej przes艂anej wiadomo艣ci elektronicznej.

搂6 Pliki Cookie

Korzystanie z Serwisu wi膮偶e si臋 z gromadzeniem informacji o wizycie i sposobie poruszania si臋 przez U偶ytkownika w Serwisie. W tym celu stosowane s膮 pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, kt贸re s膮 umieszczone w przegl膮darce komputera lub urz膮dzenia mobilnego. Pliki cookie u偶ywane w Serwisach wykorzystywane s膮 mi臋dzy innymi do zapami臋tywania preferencji U偶ytkownika czy zabezpieczenia stron internetowych oraz do bie偶膮cej optymalizacji Serwisu. Niekt贸re funkcjonalno艣ci Serwis贸w nie b臋d膮 dzia艂a艂y w sytuacji,
gdy U偶ytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plik贸w cookie.

Instalowanie plik贸w cookie lub uzyskiwanie do nich dost臋pu nie powoduje zmian w urz膮dzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urz膮dzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plik贸w cookie: sesyjne i trwa艂e. Pliki sesyjne wygasaj膮 po zako艅czonej sesji, kt贸rej czas trwania i dok艂adne parametry wyga艣ni臋cia okre艣la u偶ywana przez U偶ytkownika przegl膮darka oraz systemy analityczne. Trwa艂e pliki cookie nie s膮 kasowane w momencie zamkni臋cia okna przegl膮darki, g艂贸wnie po to by informacje o wyborach U偶ytkownika nie zosta艂y utracone. Pliki cookie aktywne d艂ugookresowo wykorzystywane s膮, aby pom贸c nam okre艣li膰 nowego
i powracaj膮cego U偶ytkownika Serwis贸w.

Niekt贸re pliki cookie s膮 tworzone przez podmioty, z kt贸rych us艂ug korzystamy. Stosujemy pliki cookie w celach okre艣lonych w nawiasach: Google Inc. (Google Analytics, Double Click
i Google Ads), Facebook, Adform (analiza ruchu i skuteczno艣ci reklam), Yandex Metrica

Administrator wykorzystuje pliki cookie:

 • przede wszystkim do cel贸w statystycznych, aby sprawdzi膰 jak cz臋sto odwiedzane
  s膮 poszczeg贸lne strony Serwis贸w. Dane te wykorzystujemy do optymalizacji Serwis贸w pod k膮tem odwiedzaj膮cych nas u偶ytkownik贸w;
 • aby zapami臋tywa膰 spos贸b korzystania przez U偶ytkownika z Serwisu i u艂atwi膰 jego przegl膮danie, w szczeg贸lno艣ci lepiej dopasowa膰 prezentowane tre艣ci oraz funkcjonalno艣ci do potrzeb U偶ytkownika;
 • w celach marketingowych, aby dopasowa膰 przekaz marketingowy do preferencji U偶ytkownika;

Zdecydowana wi臋kszo艣膰 przegl膮darek domy艣lnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia U偶ytkownikom wygody korzystania ze stron internetowych i niezak艂贸conego wy艣wietlania ich zawarto艣ci.

Je艣li U偶ytkownik nie chce, by pliki cookie by艂y instalowane na jego urz膮dzeniu, mo偶e nie wyrazi膰 zgody na instalowanie plik贸w cookie za pomoc膮 zmiany ustawie艅 u偶ywanej przegl膮darki internetowej. W wi臋kszo艣ci przegl膮darek tego typu informacje dotycz膮ce plik贸w cookie mo偶na znale藕膰 w menu 鈥濶arz臋dzia鈥 lub 鈥濷pcje鈥.

Zaznaczy膰 nale偶y, i偶 ograniczenia w stosowaniu plik贸w cookie mog膮 utrudni膰 lub uniemo偶liwi膰 korzystanie z Serwisu.

搂7 Okres przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody b臋d膮 przetwarzane do czasu jej cofni臋cia lub ustania celu dla jakiego dane zosta艂y zgromadzone. Udzielona zgoda mo偶e by膰 w ka偶dym czasie cofni臋ta bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 2. Dane przetwarzane w zwi膮zku z zawarciem i realizacj膮 umowy, b臋d膮 przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do up艂ywu terminu w kt贸rym Administrator lub u偶ytkownik mo偶e dochodzi膰 roszcze艅 zwi膮zanych z zawart膮 umow膮, chyba, 偶e z przepis贸w prawa wynika d艂u偶szy okres.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia si臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, dalszemu takiemu przetwarzaniu 鈥 w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przys艂uguje.

搂8 Udost臋pnianie danych

 1. Administrator, za wyj膮tkiem sytuacji przewidzianych Regulaminem i Polityk膮 (w tym wskazanych w ust臋pach poni偶ej) oraz przepisami prawa, w tym przepisami bran偶owymi reguluj膮cymi dzia艂alno艣膰 mi臋dzy innymi takich firm jak: firmy kurierskie, firmy 艣wiadcz膮ce us艂ugi pocztowe oraz firmy b臋d膮ce dostawc膮 dla Serwisu systemu p艂atno艣ci elektronicznych, nie udost臋pnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udost臋pniaj膮cej swoje dane.

2.Administrator zastrzega, i偶 wype艂nienie przez U偶ytkownika wniosku (formularza) pod adresem: moto-test.pl skutkowa膰 b臋dzie przekazaniem udost臋pnionych we wniosku danych podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem.聽 Warunkiem przekazania przez Serwis danych U偶ytkownika do partner贸w handlowych serwisu jest prawid艂owe wype艂nienie przez U偶ytkownika formularza zamieszczonego w Serwisie. Wype艂niaj膮c formularz U偶ytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i teleadresowe oraz inne informacje wymagane dla cel贸w dokonania weryfikacji U偶ytkownika, wyra偶aj膮c przy tym zgod臋 na przekazanie danych.

搂9 Prawa os贸b kt贸rych dane dotycz膮

Osoby fizyczne, kt贸rych dane dotycz膮 posiadaj膮 nast臋puj膮ce uprawnienia:

 1. Dost臋p do danych osobowych

Osoby fizyczne maj膮 prawo uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane s膮 dane osobowe ich dotycz膮ce, a je偶eli ma to miejsce 鈥 uzyskania dost臋pu do danych, kt贸re ich dotycz膮, w szczeg贸lno艣ci pozyskania kopii przetwarzanych danych. Za udost臋pnienie kopii Administrator zastrzega sobie pobieranie op艂aty administracyjnej adekwatnej do koszt贸w udost臋pnienia.

 1. Sprostowania danych osobowych

W przypadku niezgodno艣ci lub nieprawid艂owo艣ci przetwarzanych danych osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo do 偶膮dania niezw艂ocznego ich sprostowania.

III. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne maj膮 prawo w dowolnej chwili wycofa膰 t臋 zgod臋. Wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem dotychczas przeprowadzonego przetwarzania.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne maj膮 prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze wzgl臋du na ich szczeg贸ln膮 sytuacj臋, chyba 偶e przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna mo偶e wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy:

鈥 przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla cel贸w statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczeg贸ln膮 sytuacj臋, w kt贸rej si臋 znalaz艂a,

鈥 dane osobowe przetwarzane s膮 na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w tym s膮 profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych, przys艂uguje ono m.in.. gdy dana osoba zauwa偶y, 偶e jej dane s膮 nieprawid艂owe. W贸wczas mo偶e 偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania danych na okres umo偶liwiaj膮cy sprawdzenie prawid艂owo艣膰 tych danych.

 1. Prawo 偶膮dania usuni臋cia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usuni臋cia danych mo偶na skorzysta膰 mi臋dzy innymi w sytuacji gdy dane osoby fizycznej nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane, gdy osoba fizyczna wycofa swoj膮 zgod臋 na przetwarzanie danych lub zg艂osi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane b臋d膮 przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny by膰 r贸wnie偶 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych przys艂uguje w贸wczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa si臋 na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z ni膮 oraz, gdy przetwarzanie to odbywa si臋 w spos贸b automatyczny. W ramach realizacji tego prawa osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo 偶膮dania aby dane osobowe zosta艂y przes艂ane przez Administratora bezpo艣rednio innemu administratorowi.

Warunkiem realizacji ww. prawa jest techniczna mo偶liwo艣膰 przekazania danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do w艂a艣ciwego organu nadzorczego

Ka偶da osoba, kt贸rej dane s膮 przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych naruszaj膮cego przepisy Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Skarg臋 nale偶y skierowa膰 do w艂a艣ciwego organu nadzorczego.

VII. Sprzeciw wobec profilowania danych.

U偶ytkownikowi, kt贸rego dane osobowe podlegaj膮 profilowaniu przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje natychmiastowe zaprzestanie profilowania danych przez Administratora. Sprzeciw ma charakter bezp艂atny i mo偶e by膰 wniesiony w dowolnym momencie.

Wykonanie praw, o kt贸rych mowa powy偶ej odbywa si臋 drog膮 elektroniczn膮 na adres:

contact@bluewine.media, b膮d藕 te偶 drog膮 pocztow膮 na adres siedziby Firmy. W celu realizacji swoich praw U偶ytkownik mo偶e r贸wnie偶 kontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. Topolowa 48/2, 31-506 Krak贸w, lub drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: bernard.jirnov@bluewine.media

Administrator zastrzega sobie prawo realizacji poni偶szych uprawnie艅 po pozytywnym zweryfikowaniu to偶samo艣ci osoby ubiegaj膮cej si臋 o dokonanie danej czynno艣ci.

搂10 Bezpiecze艅stwo informacji i przechowywania danych

 1. BlueWine Media Sp. z o.o., jako Administrator danych o艣wiadcza, i偶 dane osobowe przekazane za po艣rednictwem Serwisu internetowego s膮 chronione i przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.).

W szczeg贸lno艣ci Administrator zapewnia bezpiecze艅stwo danych osobowych dzi臋ki odpowiednim 艣rodkom technicznym i organizacyjnym, maj膮cym na celu zapobie偶enie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 1. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci, 偶eby informacje osobowe by艂y przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych okre艣lonymi w RODO, tj:

1) zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzy艣cie,

2) zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos贸b niezgodny z tymi celami;

3)adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych s膮 przetwarzane;

4) prawid艂owe i w razie potrzeby uaktualniane;

5)przechowywane w formie umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przez okres nie d艂u偶szy ni偶 jest to niezb臋dne dla cel贸w, w kt贸rych dane te s膮 przetwarzane;

6) w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych;

7)w spos贸b zapewniaj膮cy realizacj臋 praw os贸b, kt贸rych dane dotycz膮;

8)nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych.

搂11 Postanowienia ko艅cowe

Administrator o艣wiadcza, i偶 do艂o偶y stara艅, aby zapewni膰 U偶ytkownikom wysoki poziom bezpiecze艅stwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia maj膮ce wp艂yw na bezpiecze艅stwo przekazu informacji, w tym r贸wnie偶 dotycz膮ce podejrzenia udost臋pniania plik贸w zawieraj膮cych wirusy i innych plik贸w o podobnym charakterze lub innych ani偶eli pliki tre艣ci o podobnym charakterze, nale偶y zg艂asza膰 na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.